back to homepage

white tara.jpg green tara.jpg red tara.jpg
White Tara Green Tara Red Tara
yellow tara.jpg blue tara.jpg 21-taras.jpg
Yellow Tara Blue Tara 21 Taras
1000-tara.jpg dakini.jpg medicine-buddha.jpg
1000 Taras Dakini Medicine Buddha
hangingjewel1.jpg hangingjewel3.jpg hangingjewel5.jpg
Jewel in the Lotus #1 Jewel in the Lotus #3 Jewel in the Lotus #5
hangingjewel6.jpg hangingjewel7.jpg hangingjewel8.jpg
Jewel in the Lotus #6 Jewel in the Lotus #7 Jewel in the Lotus #8
hangingjewel10.jpg hangingjewel11.jpg hangingjewel12.jpg
Jewel in the Lotus #10 Jewel in the Lotus #11 Jewel in the Lotus #12
hangingjewel13.jpg hangingjewel14.jpg hangingjewel15.jpg
Jewel in the Lotus #13 Jewel in the Lotus #14 Jewel in the Lotus #15
hangingjewel16.jpg hangingjewel17.jpg hangingjewel18.jpg
Jewel in the Lotus #16 Jewel in the Lotus #17 Jewel in the Lotus #18
medicine-banner.jpg
Medicine Banner

Last updated: 12/24/07


email: info@imagemaya.org